Algemene Ledenvergadering 2

Datum: 
woensdag, 10 mei, 2017
Spreker: 
Bestuur IBM PCPC
Lokatie: 
Amsterdam, IBM HDK, Forum
Aanvang: 
15:00 uur
Organisatie: 
IBM PC Personeels Club

Agenda PCPC ledenvergadering
Plaats: HDK Amsterdam – Forum zaal Comitium
Datum: 10 mei 2017
Tijd: 15.00 uur    << Let op: aangepaste aanvangstijd !!

Doel van deze vergadering:
1. Stemming over opheffen vereniging. Het bestuur heeft voorgesteld de vereniging op te heffen. De redenen zijn uitgebreid behandeld tijdens de vergadering van 15 februari 2017.
Tijdens de vergadering van 15 februari 2017 waren 24 van de 220 leden aanwezig. Hierdoor was er geen quorum om tot een stemming te komen. (Artikel 17 van de statuten
eist een twee derde meerderheid van stemmen met minimaal drie vierde van de leden aanwezig – d.w.z. minimaal 147 aanwezig, of met machtiging).
Hierdoor is een tweede ledenvergadering nodig waarin een besluit genomen kan worden door twee derde van de aanwezige leden - ongeacht het aantal.
In deze vergadering wordt een besluit genomen na aanname van het voorstel door tweederde van de aanwezige leden. Het bestuur heeft besloten ook machtigingen toe te staan
ofschoon dit in artikel 17 van de statuten niet expliciet is vermeld voor deze 2-e vergadering.
Artikel 11 lid 3: “Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe specifiek en expliciet per onderwerp gemachtigd lid, echter niet door een bestuurslid”. M.a.w. een aanwezig lid kan naast de eigen stem een stem uitbrengen van één ander lid via een schriftelijke machtiging. Deze wordt voorafgaand aan de stemming aan de secretaris overhandigd.
2. Na aanname van het voorstel tot opheffing wordt een “commissie van vereffening” geformeerd. Het bestuur heeft eerder aangegeven als commissie van vereffening te kunnen optreden, doch zal verzoeken om aanvulling door één of meer leden.
3.Opdracht definiëren voor commissie van vereffening.

Agenda.
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen vergadering 15 februari 2017.
4. Bespreking voorstel van het bestuur.
Het bestuur heeft voorgesteld om de vereniging op te heffen. Er is tijdens de vorige vergadering uitgebreid over gesproken. Indien er nog vragen zijn worden deze beantwoord.
5. Samenstelling stemcommissie
6. Stemming over het voorstel.
7. Bespreking uitslag en wat nu verder. Het bestuur is nu Commissie van vereffening.
8. Oproep aan de leden zich kandidaat te stellen ter aanvulling van de commissie met één of twee leden.
9. Bespreking van binnengekomen voorstellen tot besteding van het batig saldo.
10.Vaststellen besteding batig saldo. Indien niet tot een besluit kan worden gekomen zal de Commissie van vereffening later een voorstel uitwerken.
11.Rondvraag
12.Sluiting
Als bijlage vindt u hieronder de reeds ingediende voorstellen ter bestemming van het (deel van) batig saldo.

Meer informatie over deze voorstellen kunt u vinden op de PCPC website onder artikelen..

www.pcpc.nl/drupal/content/voorstellen-ter-vereffening-clubsaldo-bij-opheffen